JA Teline V - шаблон joomla Форекс

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 897/TB-ĐHCT Cần Thơ, ngày 13 tháng 5 năm 2021

 THÔNG BÁO

Về việc hoãn tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học và hệ Đào tạo từ xa

theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

         

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đặc biệt trong những ngày gần đây liên tục ghi nhận những ca dương tính trong cộng đồng tại một số tỉnh thành trong cả nước. Căn cứ các văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch, Ban Giám hiệu quyết định như sau:

1. Hoãn tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học và hệ Đào tạo từ xa ngày 22/5/2021 theo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Trường sẽ bố trí tổ chức Lễ vào thời gian khác, sau khi tình hình dịch đã được kiểm soát.

2. Đối với sinh viên tốt nghiệp có yêu cầu nhận văn bằng có thể liên hệ Trung tâm Liên kết Đào tạo để làm thủ tục nhận văn bằng.

3. Đề nghị các đơn vị liên kết khẩn trương thông tin đến sinh viên thực hiện theo yêu cầu thông báo.

Rất mong sự phối hợp tốt của các đơn vị và sinh viên tốt nghiệp.

Trường Đại học Cần Thơ trân trọng thông báo./.

 

Nơi nhận:

- Các ĐVLK;

- Lưu VT, LKĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TTLKĐT

(Đã ký)

Phạm Phương Tâm