JA Teline V - шаблон joomla Форекс

A. Chức năng 

     Trung tâm Liên kết Đào tạo là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học theo hình thức giáo dục Từ xa và hình thức Vừa làm vừa học theo đúng các qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường Đại học Cần Thơ hiện hành; tổ chức mở các lớp đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn, dài hạn và cấp chứng nhận, chứng chỉ theo nhu cầu của người học và của xã hội.

B. Nhiệm vụ

      1. Đào tạo lực lượng cán bộ khoa học - kỹ thuật có trình độ cao đẳng và đại học để phục vụ trong các thành phần kinh tế, góp phần xây dựng thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
      2. Điều tra nhu cầu đào tạo, nhu cầu học tập để cấp bằng hoặc cấp chứng chỉ đáp ứng yêu cầu của người học ở mọi lứa tuổi, ở mọi trình độ, phù hợp qui định của pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, đề xuất với Trường lập kế hoạch tuyển sinh, mở ngành, mở lớp phù hợp nhu cầu thực tế xã hội đang cần.
      3. Tổ chức xây dựng chương trình đào tạo, đề cương, giáo trình môn học phù hợp với đối tượng người học, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ việc giảng dạy của giảng viên và việc học của sinh viên hệ Giáo dục Từ xa và hệ Vừa làm vừa học. Tổ chức thi và đánh giá kết thúc học phần sinh viên đúng nội dung chương trình đào tạo, đúng thời gian và kế hoạch của các qui chế học vụ do Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ ban hành.
      4. Tổ chức tuyển sinh và tổ chức giảng dạy, xét tốt nghiệp phải thực hiện theo các quyết định, qui định, qui chế và thông tư hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với các hệ Giáo dục Từ xa, hệ Vừa làm vừa học.
      5. Tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu hướng dẫn học tập, đề cương chi tiết môn học, in ấn tài liệu, sản xuất đĩa tiếng, đĩa hình để phục vụ cho việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập và nghiên cứu của sinh viên hệ Từ xa và hệ Vừa làm vừa học.
      6. Kết hợp với các khoa, các Đơn vị liên kết đào tạo tổ chức lễ khai giảng, tốt nghiệp, khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ khoa, sinh viên thủ khoa thi tuyển sinh, tư vấn cho sinh viên. Hằng năm tổ chức hội nghị cấp Trường để rút kinh nghiệm, rút ra những ưu khuyết điểm trong công tác liên kết đào tạo và các hoạt động khác của Trung tâm nhằm kịp thời bổ sung, điều chỉnh, nâng cao hiệu quả và chất lượng đào tạo các hệ Từ xa và hệ Vừa làm vừa học.