Thông báo lịch ôn tập khối A, C tại đại học Cần Thơ

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ thông báo lịch học các khối A, C:

* Khối A (gồm 4 phòng nhà học A3)

     -  Phòng 105 (xem thời khóa biểu): ôn các ngành sau:

         + Quản lý tài nguyên và môi trường

         + Quản lý tài nguyên và môi trường (Liên thông)

         + Kỹ thuật công trình xây dựng

         + Tài chính ngân hàng (Liên thông)

     -  Phòng 110 (xem thời khóa biểu): ôn ngành Kế toán (Liên thông)

     -  Phòng 111 (xem thời khóa biểu): ôn các ngành sau:

         + Quản trị kinh doanh

         + Quản trị kinh doanh (Liên thông)

         + Công nghệ thông tin (Liên thông)

         + Giáo dục tiểu học

     -  Phòng 112 (xem thời khóa biểu): ôn các ngành sau:

         + Kế toán (đại học) và những thí sinh đăng ký ôn thiếu buổi.

* Khối C: ôn phòng 106/A3 ngành Luật (xem thời khóa biểu)

 

Thăm dò ý kiến

Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT

Các kết quả

Thiết kế: Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng