JA Teline V - шаблон joomla Форекс

Trường CĐCĐ Đồng Tháp

Lớp Luật 2013 hệ 3 năm (DT1332X1) 

1. Học kỳ 1/2013-2014

2. Học kỳ 2/2013-2014

3. Học kỳ 1/2014-2015

4. Học kỳ 2/2014-2015 

5. Học kỳ 1/2015-2016

6. Học kỳ 2/2015-2016

Lớp Luật 2013 hệ 4 năm đợt 1(DT1332X2)

1. Học kỳ 1/2013-2014 

2. Học kỳ 2/2013-2014

3. Học kỳ 1/2014-2015

4. Học kỳ 2/2014-2015

5. Học kỳ 1/2015-2016

6. Học kỳ 2/2015-2016

7. Học kỳ 1/2016-2017

Lớp DT1332X3 & DT1432X2 (ghép lớp)

1. Học kỳ 2/2013-2014

2. Học kỳ 1/2014-2015  

3. Học kỳ 2/2014-2015

4. Học kỳ 1/2015-2016

5. Học kỳ 2/2015-2016

6. Học kỳ 1/2016-2017

Lớp Luật 2014 hệ 3 năm (DT1432X1)

1. Học kỳ 2/2013-2014 (hk1)

2. Học kỳ 1/2014-2015 (hk2)

3. Học kỳ 2/2014-2015 (hk3)

4. Học kỳ 1/2015-2016 (hk4)

5. Học kỳ 2/2015-2016 (hk5)

6. Học kỳ 1/2016-2017 (hk6)

Lớp QTKD 2014 hệ 4 năm (DT1422X1)

1. Học kỳ 2/2013-2014 (hk1) 

2. Học kỳ 1/2014-2015 (hk2)

3. Học kỳ 2/2014-2015 (hk3)

4. Học kỳ 1/2015-2016 (hk4)

5. Học kỳ 2/2015-2016 (hk5)

6. Học kỳ 1/2016-2017 (hk6)

Lớp Kế toán 2014 hệ 4 năm (DT1420X1)

1. Học kỳ 1/2014-2015 (hk1) 

2. Học kỳ 2/2014-2015 (hk2)

3. Học kỳ 1/2015-2016 (hk3)

4. Học kỳ 2/2015-2016 (hk4)

5. Học kỳ 1/2016-2017 (hk5)

Lớp Bảo vệ thực vật 2015 (DT1573X1)

1. Học kỳ 2/2014-2015 (HK1)

2. Học kỳ 1/2015-2016 (Hk2)

3. Học kỳ 2/2015-2016 (HK3)

4. Học kỳ 1/2016-2017 (HK4)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Câu hỏi: Mục đích lựa chọn học hệ Đào tạo Từ xa của Trường ĐHCT ?